بازطراحی کتیبه با عبارت
اینجا شفا برای مریضان میسر است

طراح:امیرحسین ابوالقاسم پور


دریافت فایل با کیفیت چاپ