بازطراحی قسمتی از کتیبه استان مقدس حضرت عباس علیه السلام
رفع الله رایه العباس علیه السلام


طراح:محسن سوری