پوستر اختتامیه اولین سوگواره شعر فاطمی
بنام : حریر سوخته
به سفارش خبرگزاری تسنیم


طراح:محسن سوری