طراحی تایپوگرافی و پوستر
به سفارش :مجمع جهانی روحانیون سادات

طراح:محسن سوری