طراحی جلد کتاب ٫٫ هـ ٫٫ دوچشم
به سفارش جناب آقای قاسم صرافان


طراح:محسن سوری