طراحی پوستر عصر شعر
مــــادر مـــــــــــاه
به سفارش دفتر ادبیات و هنر
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران


طراح:محسن سوری