طراحی پارچه مخمل
مزین به نام : معزالمومنین حسن علیه السلام


طراح:محسن سوری                 خطاط:محمد ابوالفتحی