طراحی پوستر اعتکاف با عنوان | تنهایی دسته جمعی|
به سفارش مجتمع بقیه الله


طراح:محسن سوری