امیری حسین و نعم الامیر
سرور و فواد البشیر النذیر

طراحی پوستر برگفته شده از علم عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع)


طراح:محسن سوری